Управување со сцени

Поставете го времето за акција и направете ги вашите сцени кога сте надвор од дома, се враќате дома или гледате филм.

Тајмер за сцена

Поставете го тајмерот за вашите сцени.

Додатете ги членовите на вашето семејство

Можете да ги додадете сите членови во фамилијата, така што ќе можат да ги управуваат уредите, да проверуваат статуси и аларми.

Димензионирајте ја вашата соба

Дефинирајте го домот, управувајте со вашата соба и контролирајте ги сите уреди поединечно во домот.